Virtual Grid System

Takket være vår erfaring på over 55 år med systemer for forsyning av modifisert og kontrollert atmosfære, består den første funksjonen som karakteriserer det oksygenreduserende systemet ISOLCELL N2 FireFighter® i å dele de store volumene som skal beskyttes opp i virtuelle soner for å oppnå en proporsjonal sammenheng mellom punkter for detektering og tilførsel av selvslokkende atmosfære.

Fordelene med systemet vårt er:

• optimalisering / reduksjon av mengden av selvslokkende atmosfære som innføres i omgivelsene som skal beskyttes, ved å innføre den der hvor den faktisk trengs

• påfølgende reduksjon av energiforbruket som trengs for å opprettholde selvlokkende atmosfære

• reduksjon av gradienter til de forskjellige oksygenverdiene i rommet

• større ensartethet av verdiet på resterende oksygen som skal opprettholdes i rommet, med større sikkerhet / garanti for at det ikke finnes soner med oksygenverdier som er «ute av kontroll» og / eller utenfor sikkerhetssonen

• vesentlig forbedring i blandingen av den inerte gassen med oksygen for å unngå lagdeling og ytterligere redusere muligheten for å ha soner med forskjellige verdier av oksygen

Deteksjonssystem

Deteksjonen av oksygenverdiene i lokalene som skal beskyttes utføres ved hjelp av følere som fra flere punkter samtidig fanger opp luften som skal analyseres. Verdien av gjenværende oksygen som kommer ut fra analysen sammenlignes deretter med målverdien (driftskonsentrasjon), og hvis målverdien er mindre enn den målte verdien, aktiveres tilførsel av selvslokkende atmosfære inn i rommet som skal beskyttes, og dermed oppnår man følgende fordeler:

Man kan svært presist peke ut de kritiske punktene på miljøet som skal beskyttes gjennom hele levetiden på anlegget som forebygger brann. Følgelig er det meget enkelt å identifisere innenfor et stort miljø områder hvor det er ønskelig å gripe inn for å gjenopprette integriteten lokalt.

Man skaper et selvslokkende fordelingsnett som skal gripe inn der det har blitt oppdaget en økning på oksygennivået. På denne måten gripes det inn lokalt ved å optimalisere tilførsel av selvslokkende atmosfære inn i det lokale området i den minimumsmengden som kreves for å gjenopprette målverdien.

Fordelingssystemet

Til nå utførtes tilførselen av den selvslokkende atmosfæren i rommet, uavhengig av dimensjonen på miljøet som skal beskyttes, alltid fra et enkelt punkt i henhold til filosofien at tilført nitrogen har en tendens til å blande seg straks og jevnt med atmosfæren  som er til stede i det beskyttede miljøet, uten å hensynta følgende faktorer:

Oksygen er tyngre enn nitrogen og har derfor en tendens til å stratifisere, og dermed å muliggjøre dannelsen av områder med forskjellige konsentrasjoner av oksygen i det samme rommet.

Blandingen av nitrogenet som føres til forsyningspunktet sammen med resten av atmosfæren i rommet finner sted i en begrenset tid som ikke er neglisjerbar, noe som gjør at i hvert øyeblikk er konsentrasjoner på gjenværende oksygen også markant forskjellige.

Ettersom det ikke dreier seg om perfekt forseglete rom, lekker den selvslokkende atmosfæren ut fra rommet som skal beskyttes; dette skjer ikke bare gjennom de nødvendige åpningene som hvert rom nødvendigvis har, men også gjennom sprekker, stikkontakter, kanaler for elektriske anlegg, spalter og generelt gjennom en rekke andre ikke-planlagte eller ønskede åpninger som ikke var regnet med i prosjekterings- og utførelsesfasen. Denne faktoren, slik som de to førstnevnte, muliggjør opprettelsen av områder med forskjellig gradient av gjenværende oksygen.

Vi ISOLCELL, etter å ha forstått disse fundamentale faktorene, takket være en hele rekke anlegg i kontrollert atmosfære installert siden 1958, har patentert ORS® N2 forsyningssystemet, som nøytraliserer disse fenomenene ved å fordele den selvslokkende atmosfæren jevnt og dermed også muliggjør optimaliseringen av energiforbruket.